Ի՞ՆՉ է ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ Ի՞ՆՉՊԵՍ ԱՅՆ ՍՏԱՆԱԼ

09.10.2019
Ի՞ՆՉ է ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ Ի՞ՆՉՊԵՍ ԱՅՆ ՍՏԱՆԱԼ

Շինարարության թույլտվությունը կառուցապատողի` ինչպես նոր կառուցապատման նպատակով սահմանված կարգով տրամադրված հողամասում, այնպես էլ գոյություն ունեցող շենքերում և շինություններում որոշակի շինարարարական գործունեություն իրականացնելու կամ ոչ հիմնական շինություն տեղադրելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ է:

Կառուցապատողը, համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N2-1 ձև-ի նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և միաժամանակ շինարարության թույտվություն ստանալու նպատակով դիմում է իրավասու մարմնին /Համայնքի ղեկավարին/:

Դիմումին կցվում են`

 1. օրենքով սահմանված տեղական տուրքը վճարելու մասին անդորրագիր
 2. նախագծային փաստաթղթերը (երկու օրինակից)
 3. փորձաքննության դրական եզրակացությունը:

Իրավասու մարմինը համաձայնեցնում է նախագծային փաստաթղթերը և միաժամանակ տալիս է շինարարության թույլտվությունը դիմումը ստանալու օրվանից՝

 1. II կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 5-օրյա ժամկետում, 3-օրյա ժամեկտում՝ բազմակի օգտագործման օրիանկելի նախագծերի կամ սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման դեպքում.
 2. III կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 10-օրյա ժամկետում.
 3. IV կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 15-օրյա ժամկետում.
 4. V կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ժամկետում:

Առանց շինարարության թույլտվության կարող են կատարվել միայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման N4 հավելվածի N1 ցանկով սահմանված I կատեգորիայի դասակարգում ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքները: I կատեգորիայի կամ ցածր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման, տարածքների բարեկարգման և այլ փոքրածավալ շինարարական աշխատանքները, որոնք կարող են իրականացվել կառուցապատողի կողմից` առանց նախագծման և շինարարության թույլտվությունների:

Նախագծային փաստաթղթերը չեն համաձայնեցվում և շինարարության թույլտվության տրամադրման հայտը մերժվում է (գրավոր իրազեկելով մերժման հիմքերի մաuին), եթե`

 1. առաջադրանք չի պահանջվում
 2. նախագծային փաստաթղթերը չեն համապատասխանում նախագծման թույլտվությամբ (առաջադրանքով) սահմանված պայմաններ
 3. կառուցապատողի դիմումին կցված փաստաթղթերը պարունակում են ոչ հավաստի (ոչ լիարժեք) տեղեկություններ կամ Իրավասու մարմնի կողմից առաջարկված 5-օրյա ժամկետում բացակայող փաստաթղթերի ցանկը չի համալրվե
 4. դիմումը ներկայացվել է նախագծման թույլտվության (առաջադրանքի) գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 5. չի ներկայացվել օրենքով սահմանված տեղական տուրքի վճարման անդորրագիրը
 6. դիմումով նոր շինարարության իրականացման համար հայցվող ժամկետը 1.5-ից ավելի անգամ գերազանցում է Նախագծով նախատեսված ժամկետը

Շատ կարևոր է իմանալ, որ կառուցապատողը շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N 2-5 ձև-ի պետք է ծանուցի իրավասու մարմնին, որն իր հերթին՝ եռօրյա ժամկետում դրա մասին իրազեկում է քաղաքաշինական պետական տեսչությանը:

Եթե կառուցապատողն աշխատանքների կատարման ընթացքում թույլ է տալիս օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների խախտում, ապա խախտումը բացահայտվելու պահից շինարարության թույլտվության գործողությունը կասեցվում է իրավասու մարմնի որոշմամբ` մինչև կասեցման պատճառների վերացումը, ընդ որում, կասեցումը հիմք չէ շինարարության թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար: Շինարարության թույլտվությունը կարող է կասեցվել նաև օրենքով վարչական ակտերի կասեցման համար նախատեսված դեպքերում և կարգով: