ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ


ՀՀ դրամ 11-14% մինչև 15 տարի 30%կանխավճար

Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի արժութը և տրամադրման եղանակը

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, անկանխիկ եղանակով` Վարկի գումարը Վարկառուի համար Բանկում բացված հաշվին մուտքագրելու միջոցով:

Գնահատվող գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` հաճախորդի ընտրությամբ:

Անշարժ գույքի գնահատման ծառայության արժեքը կարող է լինել 13,000-30,000 ՀՀ դրամ միջակայքում`կախված գույքի մակերեսից և տեսակից:

Նոտարական ծառայության վճար` 13,000 - 30,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական – 26,000-71,000 ՀՀ դրամ

Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ) – 10,000 ՀՀ դրամ

 

Ուշադրությու'ն.ԱՆՇԱՐԺ ԳՈւՅՔԻ ԻՐԱՑՈւՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԳՈւՄԱՐԻ, ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ, ԻՆՇՊԵՍ ՆԱև ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՆ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԲԱՆԿԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՉԲԱԱՐԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ԱՅԴ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ՎԱՐԿԱՌՈւԻՑ ԼՐԱՑՈւՑԻՉ ԳՈւՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՅԼ ԳՈւՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ` ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը Բանկը վարկի նախնական հաստատման մասին որշումը կայացնում է վարկի հայտը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 8 (ութ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման պայմանագրերի կնքված լինելու դեպքում: 

Վարկը վարկառուին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերի` Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ)  աշխատանքային օր հետո: 

Բանկի կողմից վարկի վերաբերյալ որոշման կայացումից հետո, եթե հաճախորդը. 

հայտնում է վարկ ստանալու մասին իր դրական որոշման վերաբերյալ վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացույցային օրվա ընթացքում, ապա սկսվում է վարկի ձևակերպման և տրամադրման փուլը:

հայտնում է վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացույցային օրը լրանալուց հետո, վարկի վերաբերյալ Բանկի որոշումը ենթակա է վերահաստատման: 

 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

 

Ապահովագրությունը կատարվում է համապատասխան մասնագիտացած կազմակերպության կողմից, գանձելով միջնորդավճար, համաձայն տվյալ կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների և դրույքների:

 

Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը   

 

Ամերիաբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ   

 

Ամերիաբանկի հետ համագործակցող գույք գնահատող ընկերությունների ցանկ   

 

Վարկ վերցնելիս Դուք պետք է տեղեկացված լինեք.   

 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

 

Համագործակցություն Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի հետ

http://www.ameriabank.am/userfiles/file/Loan%20terms/mortage_personal_purchase_ed12_arm.pdf

Հիփոթեքային վարկ «Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին»

 

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ` ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

մանրամասն...
     

10-12 տարի

ՀՀ դրամ

6.5-8.5%

մինչև 17 500 000

     
 
 
 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

մանրամասն...
     

5 - 12 տարի

ՀՀ դրամ

13 - 18%

1 500 000 - 25 000 000

     
 
 
 

ՆԵՐՔԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ

մանրամասն...
     

2-7 տարի

ԱՄՆ դոլար

Ձեռքբերում 12-15%

Վերանորոգում 16-18%

3 000 - 55 000

     
 
 
 

ԿԱՆԱՉ ՎԱՐԿԵՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

մանրամասն...
     

2 - 6 տարի

ԱՄՆ դոլար

15–18%

3 000 - 55 000

     
 
 

https://www.inecobank.am/hy/Individual/mortgage-loans

 

 

 Վարկի հիմնական պայմանները

Նպատակային նշանակությունը

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժ գույքի  ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:

Հնարավոր վարկառուները  և համավարկառուները

Կայուն եկամուտ ունեցող ՀՀ քաղաքացի և  ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Վարկի առավելագույն գումարը

A

B

C

17 500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն ժամկետը

A

B

C

144 ամիս

120 ամիս

Վարկի նվազագույն  ժամկետը

120 ամիս

Նվազագույն կանխավճարը

A

B

C

30% կամ 10% լրացուցիչ գրավով /անշարժ գույք/

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

A

B

C

9.5%, որից  2%  սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից

9.5%, որից  4% սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված  ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Միջնորդավճարը 

Վարկային հայտի ուսումնասիրման համար` 5 000 ՀՀ դրամ:
Վարկի տրամադրման համար` վարկի գումարի 0.5%-ը, բայց ոչ պակաս քան 80,000 ՀՀ դրամը: 
Կանխիկացման համար` համաձայն բանկում գործող սակագների:

Վարկի տրամադրման կարգը 

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով: 

Վարկի մարման կարգը

Ամենամսյա անուիտետային մարումներով

Վաղաժամկետ մարման հնարավորությունը

Թույլատրվում է առանց տույժերի:

Տույժերը

Ժամկետանց վարկ

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց գումարի 0,2%-ի չափով:

Ժամկետանց տոկոս

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց գումարի 0,2%-ի չափով:

Ապահովվածությունը

Գրավ

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը (և լրացուցիչ գրավ` 30%-ից ցածր կանխավճարի դեպքում, միայն B և C գոտիներում):

Երրորդ անձի երաշխավորություն

Չի հանդիսանում պարտադիր` 
նպատակահարմարությունը որոշում է Բանկը:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Ձեռքբերվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից /ցանկը տես այստեղ/:

 Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

գույքի գնահատում` 18.000 ՀՀ դրամ

գույքի ապահովագրություն` 0.2% գնահատված արժեքից

անձնական ապահովագրություն` 0.25% վարկի գումարից

նոտարական ծախսեր` 18.000 - 22.000 ՀՀ դրամ

կադաստրային ծախսեր` 72.500 ՀՀ դրամ

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

70%

Գրավի գնահատումը

Պարտադիր, լիցենզավորված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:  Իրականացվում է վարկառւոի միջոցով:

Ապահովագրությունը

Գույքային

պարտադիր

Անձնական

/դժբախտ պատահարներից/

պարտադիր

Գրավին ներկայացվող պահանջները

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքը չպետք է գերազանցի 25 մլն ՀՀ դրամը:

Հնարավոր վարկառուին և/կամ համավարկառուին ներկայացվող պահանջները

1. Ամուսինների գումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 65-ը, ընդ որում ամուսիններից մեկի տարիքը չպետք է գերազանցի 35-ը:

2. Միայնակ ծնող, որի տարիքը չի գերազանցում 35-ը:

Վարկառուի կամ համավարկառուների զուտ եկամտի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 800.000 ՀՀ դրամը:

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկը ձևակերպվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը,  գրավի առարկայի որակը և այլն:  

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

 

http://www.unibank.am/hy/service/mort.php

 

ՀԸ-ի ծրագրով բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

 

 Վարկի հիմնական պայմանները

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն /ԱՀԸ/ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող վարկ  

Նպատակային նշանակություն

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում:

Հնարավոր վարկառուներ և համավարկառուներ

Կայուն եկամուտ ունեցող ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձ:

Վարկի առավելագույն գումար

B

25 000 000  ՀՀ դրամ

25 000 000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար

30%
կամ 
10%+հավելյալ գրավ /անշարժ գույք/

40%
կամ 
10%+հավելյալ գրավ /անշարժ գույք/

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն ժամկետ 

A

B

144 ամիս

120 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

13.4%

13.4%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Միջնորդավճար

Վարկի տրամադրման համար` 80,000 ՀՀ դրամ: 
Կանխիկացման համար` համաձայն բանկում գործող սակագների:

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով:

Վարկի մարման կարգը

Ամենամսյա անուիտետային մարումներ:

ՎաղաԺամկետ մարման հնարավորությունը

Թույլատրվում է առանց սահմանափակումների, բացառությամբ` եթե մարումը չի կատարվում այլ կազմակերպության վերաֆինանսավորմամբ: Այդ դեպքում գանձվում է տույժ` վաղաժամկետ վճարվող գումարի 1.5%  չափով:

Տույժեր

Ժամկետանց վարկ 

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց  գումարի 0,2%-ի չափով

Ժամկետանց տոկոս

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց  գումարի 0,2%-ի չափով

Ապահովվածություն

 

 

 

Գրավ

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը

Երրորդ անձի երաշխավորություն               

Չի հանդիսանում պարտադիր

Նպատակահարմարությունը որոշվում է հայտի հաստատման ընթացքում

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Ձեռքբերվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից /ցանկը տես այստեղ/:

 Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

գույքի գնահատում` 18.000 ՀՀ դրամ

գույքի ապահովագրություն` 0.18% գնահատված արժեքից

անձնական ապահովագրություն` 0.25% վարկի գումարից

նոտարական ծախսեր` 18.000 - 22.000 ՀՀ դրամ

կադաստրային ծախսեր` 72.500 ՀՀ դրամ

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

առավելագույնը 70%

Գրավի գնահատում

Պարտադիր, լիցենզավորված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից: Իրականացվում է վարկառուի միջոցներով:

Ապահովագրություն

Գույքային

պարտադիր` գույքի ամբողջ արժեքով

Անձնական /դժբախտ պատահարներից/

պարտադիր` վարկի գումարի չափով

Գրավին ներկայացվող պահանջներ

1. Բնակարան

Բնակարանը պետք է ունենա բարձր լիկվիդայնություն (ավարտված նորակառույց կամ բարձր լիկվիդայնություն ունեցող ռեգիոն Երևանում, ցանկալի է վերանորոգված): Վարկերը չեն տրամադրվում բարձր մաշվածության աստիճան ունեցող շենքերին (խրուշովյան, կասետային, հին և այլ շենքեր):

2. Բնակելի տուն

Բնակելի տունը պետք է ունենա առանձնացված մուտք և հողակտոր: Բնակելի տունը չպետք է ունենա ընդհանուր պատեր հարևանների հետ, մակերեսը պետք է լինի նվազագույնը 100 քմ, հողակտորի մակերեսը պետք է լինի նվազագույնը 200 քմ:

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկը ձևակերպվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը,  գրավի առարկայի որակը և այլն:  

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ

 

 Վարկի հիմնական պայմանները

 “ԴԱՍԱԿԱՆ

  Բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող վարկ (առաջնային և երկրորդային շուկա)

Նպատակայիննշանակությունը

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժգույքի  ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:

Հնարավորվարկառուները

Կայուն եկամուտ ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Վարկի առավելագույնգումարը

A

B

C

150,000 ԱՄՆ 
դոլար  

50,000 ԱՄՆդոլար 

25,000 ԱՄՆդոլար 
 

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար 
Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքումարտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող ենազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի առավելագույնժամկետը

A

B

C

144 ամիս` վարկ/գրավ<=70% դեպքում
180 ամիս` վարկ/գրավ<=60% դեպքում 
 

84 ամիս

84 ամիս

Նվազագույնկանխավճարը

A

B

C

30%

40%

50%

Վարկի տարեկանտոկոսադրույքը

A

B

C

11.9%

12.9%

13%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված  ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

 

Միջնորդավճարը 

 

Վարկային հայտի ուսումնասիրման համար` 5 000 ՀՀ դրամ:
Վարկի տրամադրման համար` վարկի գումարի 0.5%-ը, բայց ոչ պակաս քան 80,000 ՀՀ դրամը: 
Կանխիկացման համար` համաձայն բանկում գործող սակագների:

Վարկի տրամադրմանկարգը 

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով: 

Վարկի մարման կարգը

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով, 

ամենամսյա անուիտետային մարումներով: 

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է  նվազող մնացորդի նկատմամբ: 
 

Վաղաժամկետ մարմանհնարավորությունը

Թույլատրվում է առանց տույժերի:

Տույժերը

Ժամկետանց վարկ

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվահամար ժամկետանց գումարի 0,2%-ի չափով:

Ժամկետանց տոկոս

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվահամար ժամկետանց գումարի 0,2%-ի չափով:

Ապահովվածությունը

 

Գրավ

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը:

Երրորդ անձիերաշխավորություն

Չի հանդիսանում պարտադիր` 

նպատակահարմարությունըորոշում է Բանկը: 
 

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

 

 

Ձեռքբերվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից /ցանկը տես այստեղ/:

 Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

գույքի գնահատում` 18.000 ՀՀ դրամ

գույքի ապահովագրություն` 0.2% գնահատված արժեքից կամ վարկի գումարից /հաճախորդի ցանկությամբ/

անձնական ապահովագրություն` 0.25% վարկի գումարից

նոտարական ծախսեր` 18.000 - 22.000 ՀՀ դրամ

կադաստրային ծախսեր` 72.500 ՀՀ դրամ

 

Գրավի գնահատումը

Պարտադիր, լիցենզավորված անկախ գնահատողկազմակերպության կողմից: Իրականացվում է վարկառուիմիջոցով:

Ապահովագրությունը

Գույքային

պարտադիր

Անձնական

պարտադիր

Գրավին ներկայացվողպահանջները

1. Բնակարան

Բնակարանը պետք է ունենա բարձր լիկվիդայնություն (ավարտված նորակառույց կամ բարձր լիկվիդայնությունունեցող ռեգիոն Երևանում, ցանկալի է վերանորոգված):Վարկերը չեն տրամադրվում բարձր մաշվածությանաստիճան ունեցող շենքերում բանակարան գնելու համար:

2. Բնակելի տուն

Բնակելի տունը պետք է ունենա առանձնացված մուտք ևհողակտոր: Բնակելի տունը չպետք է ունենա ընդհանուրպատեր հարևան տների հետ, մակերեսը պետք է լինինվազագույնը 100 քմ:

 

 

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկը ձևակերպվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը,  գրավի առարկայի որակը և այլն:  

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն: 
 

 

 ՀՀ բնակավայրերի տարածաշրջանային բաժանում

 Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

 Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հասցե:  Չարենցի 1բ

Հեռ.: (+374)77 207010

Հեռ.: (+374)60 581958

 

E-mail: [email protected]

Կայք: www.real-estate.am

 

Yandex.Metrica